>c8cokA_
AMLYLEDYLEMIEQLPMDLRDRFTEMREMDLQVQNAMDQLEQRVSEFFMNAKKNKPEWREEQMASIKKDYYKALEDADEKVQLANQIYDLVDRHLRKL