>c8cadD_
TVLDRQYKLLTLFFHPHEPIHIKEQQEIAASWDLEKNIGLYENATAVHLTIQMLHNNYQVPRGVPFTVLESVHRFEISVYYSLLYSAKTYDTFYKTAVFLRQHVNENLFVNVLSVVILHRSDTQDIRIPPIYDVFPSYFHNGEIMTTAQRITTHGQRMLEHYPSTYVWENNVVIRHNETAWPYYCNTESMPVSYFTHDVTLNALYYNIKLAYPIWLRSDACAIKEKRGELFFFWNKQLLARYYMERLSVGLGEIPELGLNEVEEGYVSGLLYHNGIPYPVRPNHLVLNHQTWHAEAIEEIEVYENRIRDMIDQGFYITNTGEHVSINSPDSIDVLGRLIEANVDSPNVQYYKDFISIWKKVLGNSLVHESVAFNGIPLVVPSVLEQYQTALRDPAYYMIMKRVLKLFNLWHEHLPHYTTKELSVPSVKIEKVEVDKLLTYFEYTNFNVTNHLHLNEKSVLVQRTRLNHKVFTVRVNVKSGVAKHVTVRFFLAPKYDSVGNEIPLNVNTQNFLLIDIFNYELKEGDNLITRVSSDNLLVTDEIDSASVLFNKVDSALNMKQNILKTPRHLLLPKGRVGGMPFVLMVYISEYHAPIDNTIRLTSDTLGFPVDRPLFPWMLTGVENIFLQDVQIYHKPT