>c8bjiB_
KTYQSRDLVLEPIQHPKSIELGMPEVDQSVLAEVAERENVIIGVRPVDEKSKSLIASKMYSSKGLFVKAKSSDWGPMSGFIPVDQSFAKASARRDLEKFNEYAEQSILSGNAVSANLYLNQVRIEELVSKYESLTPLELDVDSGMYKTTATNGDQTIPFFLNKVTVDDKELWQVHYLREGELAPFKVIGDPVSKQPMTADYDLLTVMYTYGDLGPQSDRLKELKDVINTSLGRTDGLEMVHHGADDANPYAVMADNFPATFFVPKHFFDDDGLGEGKGSIQTYFNVNEQGAVVIQNPQEFSNFQQVAINASYRASLNDKWNSGLDSPLFTTKRKLSHDYLDARDEVAKKLGSPPPPPGGAGWNAYIDNLMADGTCQDAAIVGYKDSPSVWAAVPGKTFVNITPAEVGVLVGKDRSSFYVNGLTLGGQKCSVIRDSLLQDGEFSMDLRTKSTGGAPTFNVTVTKTDKTLVLLMGKEGVHGGLINKKCYEMASHLRRSQY