>c8bh7A_
MASKITEQVEVIVKPIMEDLNFELVDVEYVKEGRDHFLRISIDKEGGVDLNDCTLASEKISEAMDANDPIPEMYYLDVASPGAERPIKKEQDFQNAITKPVFVSLYVPIEGEKEWLGILQEVNNETIVVQVKIKARTKDIEIPRDKIAKARHAVMI