>c8bc0A_
PEFEEFNGKPDSLFFTDGQRRIDFILVYENEKQKRKRQAYESNLICHGLQLEATRSVSDDKLVFVKVHAPWEVLCTYAEIMHSFFNPATRSRIVYFILSRINRLVSSGIYKAAFPLHDCRFSERYLLYREWAHPRSIYKKQPLDLIRKYYGEKIGIYFAWLGYYTQMLLLAAVVGVACFLYGYLDQDNCTWSKEVCDPDIGGQILMCPQCDRLCPFWRLNITCESSKKLCIFDSFGTLIFAVFMGVWVTLFLEFWKRRQAELEYEWDTVELQQEEQARPEYEAQCKCIRVTLCASAVFFWILLIIASVIGIIVYRLSVFIVFSTTPQMATSITASIISAIIIMILNTIYEKVAIMITNFELPRTQTDYENSLTMKMFLFQFVNYYSSCFYIAFFKGKFVGYPGDPVYLYRSEECDPGGCLLELTTQLTIIMGGKAIWNNIAEVLLPWVMNLIGRYKRKITPRWEQDYHLQPMGKLGLFYEYLEMIIQFGFVTLFVASFPLAPLLALVNNILEIRVDAWKLTTQFRRMVPEKAQDIGAWQPIMQGIAILAVVTNAMIIAFTSDMIPRLVYYWSFSIPPYGDHTYYTMDGYINNTLSVFNITDFKNENPYIGLGNYTLCRYRDFRNPPGHPQEYKHNIYYWHVIAAKLAFIIVMEHIIYSVKFFISYAIPDVSKITKSKIKR