>c8b8mB_
NQQDFRTPEFEEFNGKPDSLFFTDGQRRIDFILVYEDESGTNEKQKRKRQAYESNLICHGLQLEATRSVSDKLVFVKVHAPWEVLCTYAEIMHIKLPLKSFFNPATRSRIVYFILSRVINRLVSSGIYKAAFPLHDCRFNYESEDISCPSERYLLYREWAHPRSIYKKQPLDLIRKYYGEKIGIYFAWLGYYTQMLLLAAVVGVACFLYGYLDQDNCTWSKEVCDPDIGGQILMCPQCDRLCPFWRLNITCESSKKLCIFDSFGTLIFAVFMGVWVTLFLEFWKRRQAELEYEWDTVELQTCGKCIRVTLCASAVFFWILLIIASVIGIISFIIIMILNTIYEKVAIMITNFELPRTQTDYENSLTMKMFLFQFVAYYSSCFYIAFFKGKFVGYPGDPVYLLGKYRSEECDPGGCLLELTTQLTIIMGGKAIWNNIQEVLLPWVMNLIGRYKRVKITPRWEQDYHLQPMGKLGLFYEYLEMIIQFGFVTLFVASFPLAPLLALVNNILEIRVDAWKLTTQFRRMVPEKAQDIGAWQPIMQGIAILAVVTNAMIIAFTSDMIPRLVYYWSFSIPPYGDHTYYTMDGYINNTLSVFNITDFKNENPYIGLGNYTLCRYRDFRNPPGHPQEYKHNIYYWHVIAAKLAFIIVMEHIIYSVKFFISYAIPDVSKITKSKIKREKYLT