>c8b8fA_
SNEYNPPLGIAFRLCGLASDRVLFSRVSPSPEVFHHPKSEVYPDQWFVAIPGSGQNAGCYAIKSKNTGKVLFSRMSPDPRVGHIDGDGKYPDNWFKFEAGSGKYAGYFRLRAVASDTVLVSRTSTGTDTQVINYPATSAKYDDQYFTILFD