>c8b6ji_
VYGKLIFNNIKEYTPSWIKTIPYSQVTKPILRKQPQIVGKINADPKVKKFWVFLRENVQYYPFLWQFFILGTSFVWFHVCYDPWLAIYQANNAHRSLETALTKEKAHKKKLAEQEES