>c8b5wA_
EPGLTCCICREGYKFQPTKVLGIYTFTKRVALEELENKPRKQQGYSTVSHFNIVHYDCHLAAVREEWESAALQNANTKCNGLLPVWGPHVPESAFATCLARHNTYLQECTGQREPTYQLNIHDIKLLFLRFAMEQSFSADTGGGGRESNIHLIPYIIHTVLYVLNTTRATSREEKNLQGFLEQPKEKWVESAFEVDGPYYFTVLALHILPPEQWRATRVEILRRLLVTSQARAVAPGGATRLTDKAVKDYSAYRSSLLFWALVDLIYNMFKKVPTSNTEGGWSCSLAEYIRHNDMPIYEAADKALKTFQEEFMPVETFSEFLDVAGLLSEITDPESFLKDLLNSVP