>c8b3jB_
NFLSRPVRIMRESISLDERTSTTIAPWDVYLRHPMINKKIANYEYLRANLVLEVVVNGGPFFYGKMLLGYTPFGYEDSLKNFNRIPIGHQNTMLSQQPHVKIDFCESTGGVLHLPFVYNRNYMRISEGSGEPASMGELRLNTLNALKNISFSVATITVFAYLDNVELVAPSANDPITAQQPEL