>c8b38B_
AVKDTIEGNSETLSGTHQNETLALYSNVDQTAVKIMSSIDPTRADCVSNDHELGNFLSRPVRIMRESISLDERTSTTIAPWDVYLRHPMINKKIANYEYLRANLVLEVVVNGGPFFYGKMLLGYTPFGYEDSLKNFNRIPIGHQNTMLSQQPHVKIDFCESTGGVLHLPFVYNRNYMRISEGSGEPASMGELRLNTLNALKNISFSVATITVFAYLDNVELVAPSANDPITAQQPEL