>c8b0uA_
GHIKQLLKNKRFEVIKALVESKKIKQEWLEDLYSILLKQDTDVEITQAKYEIIKLLLTEKKYLNFELLTKTLNLDQQTAIEIMRNPFKEVYFPTYNIENPEESRLNKALIIPLSNQTFTLNTFVNSQDLETIKEATNKNFFVIFDNIFSGKSYQLAVAAGLIAKEKEILDNVAFTGEVSSNGFIIPVNHLEEKKEITEKAKKVLITPEDIENLEELSFWLNPEHLPVIFIHINKPELALQSLKQMEDAIKKDERFKYFKLENLKKFYRLEDQDMYLITPSVDFSNREELIKILNEFREKVSKLLTLEGVIKDHNKVVLNISAGISTLALYFGVILGNRQASIIYHYQKEYHKVIDLTDNPRKIKEKKSEFEKISVNKNIQDPLMIIIYLASHNPIEKGLELKEKLRAKGELIIQSKEHQGNLEIGDWSDIVSEIYTAIDDNKQKENYMVFSAPVAIMLALGMALGYFLPIKVFHYNRDEYIEVPIKLNEEILRSPF