>c8apnY_
SRPPLYARSGKFRESEEVQPYRTWYWYDAETESEERRKELRQQLYRDSGMSYYLNIPQSMKKLERVVRVIRNLAYDEAWKQACVLPLKAAGFVKEGLEHARKDAEEKGLDPKKLVVSTVYTAKGKYLRGFQPMGKGFAGRKTTRKTHLRIVLRENASVLPFAAQVVSPSRVGGASQKHLRDISVRYTVITTLEFYEQNKEKLSFLVGNDVYSEFEEKWKPKPKVFDPEIPIAEAMWPEGRSEKLQSVIVKKLSFSTESAGSVVAGMKHGYCPDSVDVIVSRVEQLKAFEGYFPGFKTEEFVSVNPRLLNFSTDRIYWAMLTFQDMFSSAEVGPLMANIGHFIIENPIRCAKNLFCLATELESQLSMKLDVTAVKQDSWFTLSSEETIRERVAALATIFGSKTAGDILLRDINYLRLDSKDVNRDAVKIREHF