>c8ak3A_
GPYDIGDELGRGTQGITYHAVERSSGDNYAAKIMYGRPELRPFMLNELEMMNTFNHKNLIRPYDAYDTDRSVTLIMELAAGGELVRDNLLRRDYYTERDIAHYIRQTLWGLEHMHEMGVGHMGLTIKDLLISVVGGDIIKVSDFGLSRKINRHNLSTLDYGMPEFVSPEVVNKEGVNFSHDMWTVGLITYVLLGGHNPFLGIDDRETLTKIREGRWDFKDEIWTHISDDGRDFISRLLLYSPEERMDVKTALKHPWFFMLDRPVYDHDYQIGTDRLRNYYDHFRDWYANASCKN