>c8aicB_
RDQEQYIHRKCYQEFAHCYLVKYKTPQPWPNEGLIADQCPLPGLADVSFYPYQAIWDYYAKIENIRPANWTSSKLYGKARMGSYYIPKRLRNINNTHILFCSDVLYSKWYNLQNSILQNENELTKRLSNLTIGNKLKNRALPYEWAKGGLNRLFRNISVLDVCSRPEMVLLLNKTYYTFSLWEGDCNITRYNVNETVPECKDFPDHPYSCRLWRYREGKEEVKCLTSDHTRCLYYPEYSNPEALFDFGFLSYMRNFPGPQCIESTSIRQQDYEVYSIYQECKLASKTYGIDSVLFSLKNFLNYTGKPVNEMPNARAFVGLIDPKFPPTYP