>c8adnY_
TTTLAFIFQGGMVIAVDSRASAGSYIASQNVHKVIRVNKHLIGTMAGGASDCYFWEKKMGLYAKLYELKNNKRISVSAASMYLSNCVYSYKGQGLSLGSMVCGYDGDKPVIYYVDDAGQRLSGDLFSVGSGSTIAYGVLNESYRFDLTKEEALNLGKKAIWHATHRDAYSGGNVNLYFMDKNGWEHLGTFDVDKF