>c8adnX_
MESSVALKGNDFVIIGTDSSVKNSYLVLKREEDKFYNINNKVVFTYLGDQGDAFRTSSFINEKLVYEEIQNNVEITPKVTANVIQKTLYDNLRSHPKNCYFLVGGLSQDGPELYSVDLYGSLHENDFMAVGISTYFCYGVLDKEYHKNITKEDGIKIIQKCFDVLKQRCSVDISNIEIKIVSKEGVETINKVL