>c8adnV_
TTIVGVKYKGGVVICADTRSTSGPIVADKNCSKIHYISDNIQACGAGTSADITRVTRKASKVLSIFSKTYNRLPRVSHCVRTCQLHLHPYQGHISAALVVGGVDDTGAHLYDVYPHGSSNSVSYTALGSGSLAAISILEAGYKDMNREEAMELACAAIEAGIMNDLYSGSNIDVCVISQEGREMFRNYKKVGVRNEVPKFQYPRSSVKILKEDIYKYI