>c8abvA_
HMMADVETRLAELEKKVQQLEDVNAIRRLQWAYGYYIDYNRPEEVAGLFAKDGVVVFLSGEYVGYEGVMRLYGTWFQNRFTGGRRGPVHGLLLDHFQLQDIITVAEDGQTAKGRFRGILAGGWHDEVLHEKPDEVPQQFWESGLYENDYVKEDGVWKIKRLDYMMQWQGDYETGWAHTVAHLQPALVCYPENPDGPDRILPQKDVRQTWPHRYEVPMSFAHPVLGKAFMVENFTPMMMKKEKPA