>c8aa4B_
VVVVGYGTMKKSDLTGAVSSVGVKDIKDSPVANIGQAMQGKVSGVQIIDAGKPGDNVTIKIRGLGTINNSNPLVVIDGIPTDLGLSSLNMADVERVDVLKDASATAIYGSRGANGVVMITSKRGAEGAGKVTVNANWAIQNATKVPDMLNAAQYAALSNDMLSNNDDNTNPYWADPSSLGKGTNWLDEMLRTGVKQSYSVSYSGGTEKAHYYVSGGFLDQSGIVKSVNYRRFNFQANSDAQVNKWLKFTTNLTFSTDVKEGGTYSIGDAMKALPTQPVKNDDGSWSGPGQEAQWYGSIRNPIGTLHMMTNETKGYNFLANITGEITFTKWLKLKSTFGYDAKFWFADNFTPAYDWKPNPVEESSRYKSDNKSFTYLWDNYFVFDHTFAKKHRVGVMAGSSAQWNNYDYLNAQKNIFMFDNIHEMDNGEKMYSLGGSQSDWALLSLMARLNYSYEDKYLLTATVRRDGSSRFGKNNRWGTFPSVSLAWRVSQMNDLKLRVGYGVTGNQEIGNYGFVASYNTGVYPFGNNNSTALVSTTLSNPNIHWEEVRQANFGVDMSLFDSRVSLSLDAYIKNTNDMLVKASIPITSGFEDTTETFTNAGKMRNKGVEMTLRTINLKGIFSWESALTATYNKNEILDLNSETPMFINQIGNSYVTMLKAGYPINVFYGYVTDGLFQNWGEVNRHATQPGAAPGDIRFRDLNNDGVINDEDRTILGNPNPNWFFSLSNNLSYKGWELSVFLQGVAGNKIYNANNVDNEGMAAAYNQTTAVLNRWTGEGTSYSMPRAIWGDPNQNCRVSDRFVENGSYLRLKNITLSYTLIQLENARISFSCENVATITRYSGFDPEVDVNGIDSSRYPISRTFSMGLNFNF