>c8a85A_
PQPDQDLSGIVGKHLIYTYANGWQYELYVKNENTIDYRIHSGPVGGRWVKDQPVVIVRLGNGMYKVSWTEPTGTCVSLVVDLAERWLHGTIFFAQWVSQHPELTVVFQNEHLDEMRALRDEGPVYPQVVIDEFATITFVENCGIDNDDVIDCAPGELPDGYIDRTN