>c8a2nA_
ETRDELTPQMEYDRAGRVWVPYLNYFHRPNHRSPVVNTDSRGFRFVVGDGRTFSEFEREPGERVRALVGGSTVFGVGATGDAATLPSLLSQRGPARWLNFGGRAFSSTQELMLFLFHARSLGALEVTLLSGVNNLLLFYLSRDYADYGSFFATEVRREPEIVLPIVDHDAQTDLLHAIERDLSTWLLSGALQFELCYVLQPLAGWVRKPSPEETRLFADRQILREMDLAQYAWFSSLADICRTQEIPFLDMNATLSALDLDGRWIFVDRVHLTDEGNEVLTQALVEGGAT