>c7zyhL_
SNAGSINGVPLLEVDLDSFEDKPWRKPGADLSDYFNYGFNEDTWKAYCEKQKRI