>c7zxnA_
MNWTGLYTLLSGVNRHSTAIGRVWLSVIFIFRIMVLVVAAESVWGDEKSSFICNTLQPGCNSVCYDQFFPISHVRLWSLQLILVSTPALLVAMHVAHQQHIEKKMLRLRHKVHISGTLWWTYVISVVFRLLFEAVFMYVFYLLYPGYAMVRLVKCDVYPCPNTVDCFVSRPTEKTVFTVFMLAASGICIILNVAEVVYLIIRACARR