>c7zvwC_
MSRIPDMDLITVSTVLNEKDEAINRAVAEKLRQRKESDRGWVNLTDDPFNPFLQFTNPDSILEKGHFPYSSIAAALFEVDQSNYFDPEITQLIKDKKPLPRTLCFKDNALTTPLPPSIYEVASNNKLDVTAPICKVRKRMGRRGLWIDRKMTVDEPLDEFQGMNVYDSVDDANSRLRSRFSFDRDVPLFNPVDPSELNQISSQTQSIRFGCMLLTKAYEQVHQA