>c7zmbh_
SYPTRTLANLRKIGLKEYFRQLLYIGDTKYGELVGVDKFGNKFYENKEELPLRTRWVDYAKHDYDAAHIEPMWHAWISYQVDTPPTREPLTQIERPWAPKEHVPNRSFTRGAYKPYNTTQPKIQSWEPKAAPR