>c7zkqC_
KDTSIFAIEMDKALKNHDTLEALSIFYESFEQGAQWENKRLHMEAMTELLIQYAGLNDTSVADILQLVQRIEPICAQGRIPYSAETAIAQNVLQRHSDTANFYTFMNRQYGNTADKVTKQDPQIRPHTYQVIHDYIYSCESERADLAWEMYGLLHKFYVVPFADYYKAIKFFAQDVKRQDYALLTFQQIRKNHDLHGQPAATSEMVAFLFHEFAKTKYKRGIKRLHEVVALETSFDVNRDVLNEMMAAYVSVEDLNRVQDCWAQLQQLPPSIGANNRSVDVLLSYFKDNIHYTERTWQGIPEFGLLPTLENYEQYLINNCRTGNYRRALEITKNMEIDSGLKPTAKIIAAVYNYTFTEQRKLEVEQWAEKAHPEMWLELKEGDKLKSLCLPANSDNDNVESLLKQASADMDEEMSG