>c7z6eD_
GHNFERMKIKTPTKCGHCTSILIGLDRQGLFCQSCQYACHVSCAERVSQSCPVPEPLGIDPTRGVGTAYEGLVKTPRAGGVRKGWQTAYVVVCDFKLYLYDCQDVKNEIRLVLDMRDPDFTVCGVSEADVIHAQKGDIPKIFRVTTTQILNSSSEYSSSSKFYTLFMAETEEEKRKWVVALSELKTLLRRSKLADRKAFLVKEVFDVTTLPSIRVAQCCAIIDRSKIVIGFSDHGLYCIEISRQLLIPVGGEKENKQRCVETVEYDEAEQLLMMIVGPAKDRHVRIVPSAALDGRDLKWIKVNDTKGCHLLAVGTNNPGGRAGFFAVAFKKSVTIFQIDRSEKRHKKWKDLAMPGTPQSIAIFNGRLYVGFSHSFRSWSLVGVQHISLVNMEDTSLQFLNQQTSYEAKLIVNVPGSPDEYLLVFNMIGLYVNEMGRRSRLPEVMFPTQAKYFAYHEPYLCVFSENEVDIFNVTLAEWVQTINLRSAKPLSGDGILSTCLCNDSPIFVLLQNVLQDQDSIEVPVNL