>c7z6bA_
SHMMVPCSDCSNGFERGQVPRVDQLESSRGPYSVKTINVSRLARGFGGGTIHYSTESGGQQGIIAVVPGYVSYESSIQWWGPRLASWGFTVITINTNTIYDQPDNRAGQLSAAIDYVIDKSKDRTSPIYGLVDPNRVGVIGWSMGGGGSLKLATDRKIDAVIPQAPWYLGLNRFSTITSPTMIIACQADAVAPVSVHASRFYNQIPRTTPKAYFEIALGSHFCANTGYPSEDILGRNGVAWMKRFIDKDERYTQFLCGQNFDSSLRVSEYRDNCSYY