>c7yzbA_
KRYLRHDKPPYTYLAMIALVIQAAPSRRLKLAQIIRQVQAVFPFFREDYEGWKDSIRHNLSSNRCFRKVPKDPAKPQAKGNFWAVDVSLIPAEALRLQNTALCRRWQFAKDLGPYVLHGRPYRPP