>c7yt9A_
TIRKGSEVEVSSTEEGFADAWFRGILQENPKLRVRYLTLLNDDALSPLIENIEPRFIRPVPPENEYNGIVLEEGTVVDADHKDGWWTGVIIKKLENGKFWVYYDSPPDIIEFERNQLRPHLRWSGWKWLRPDIQELDKSMFSSGTMAEVSTIVDKAEVAWFPAMIIKEIEVDGEKKFIVKDCNKHLSFSGDRTNSTIDSSRVRPTPPPFPVEKYELMDRVEVFRGSVWRQGLVRGVLDHNCYMVCLVVTAAAPVVKHSDLRPCKVWEDGQTPV