>c7ym0B_
DNPWLDARVLNMAHAGGENEAPANTLYAFKRAVKLGANMLELDVQSTKDDQLVVIHNATVDQTTDGTGKVRDLTFEQVHELDAAYNFIPGRHAVPGEPPESYPLRGVRTGEKKPPPGYQPSDFAIPKLADVLEAFPRTPINIEIKGTSDADIPSFLHNAKLLARLLKKTGRTDFIVTSFNDLAVAKFHLLAPDIPIAPGMAGLAAYFLLGVKPMHGTVALQIPVRYQGLEIATPEFIRRAHADGYAVHVWFSGTAPDDEATYNRIIDSCADGLMPAYPALLERILDERGIERPGRPGVDPC