>c7yjnD_
PDMNRATEWFMYPGVWTTYMLILFFGWLVVLSVSGCSPGMAWTVVNLAHFVVTYHSFHWMKGTPFADDQGIYNGLTWWEQMDNGQQLTRNRKFLTLVPVVLYLIASHTTDYRHPWLFLNTLAVMVLVVAKFPNMHKVR