>c7yhkA_
NSTDTVDTVLEKNVTVTHSVNLLEDSHNGKLCLLKGIAPLQLGNCSVAGWILGNPECESLISKESWSYIVETPNPENGTCYPGYFADYEELREQLSSVSSFERFEIFPKESSWPKHTVTGVTASCSHNGKSSFYRNLLWLTEKNGLYPNLSNSYVNNKEKEVLVLWGVHHPSNIGDQRAIYHTENAYVSVVSSHYSRRFTPEIAKRPKVRGQEGRINYYWTLLEPGDTIIFEANGNLIAPWYAFALSRGFGSGIITSNAPMNECDAKCQTPQGAINSSLPFQNVHPVTIGECPKYVRSTKLRMVTGLRNIVNSVIEKMNTQFTAVGKEFNKLERRMENLNKKVDDGFLDIWTYNAELLVLLENERTLDFHDSNVKNL