>c7ye7D_
PALRLVDPQIQLAVTRMEGRDQNNVGPKVYPIILRLGSPLSLNMARKTLNSKAFQLTPIAVQMTKLAELPDEFVVVTV