>c7y8uF_
LNKSFVKKLDESLNRKQVGSTNVTRYKIEDSYLVLAAVRVGIGGLTYHNGAAHFLEHLKFWRYGENIYNLFFQRGAILNAYTTLEFTDYVFLSKEESINENLNLLLTFLYHHQYDEKTISLERNIIINEINGIEKERHCILGSAESISRMGRKEFELISQKYYTPENTSIYVIGGNQDIDLFHIPTAVMTTQYGKPTHKVNVNKDMILLPVEHGDYLKNRMICHLIADMIKHLAQQLEYDVSVGLFISTNQHSCYLKVKKSDQKRFSSLIQQLSMDEHFIETYIKDYQWRFMNELVINFNQLHNIYDYMTEYRLGEYTVAELFGSLDSVDKLDILAVRNELINQLTV