>c7y5yA_
HLKPEKLQTRFLNGSQNDGPRYPRCYTLTHSDSTGELFLTIGPSYDYEQISGWYTRFMRDEVLAVWEMDEEDMALHVHVHVSGGLILGSAKWRDKIFRQHMPLVLEAFRYGDRELVKKYPEMDQAPILVHFHAPNPKFDLVETWGILRDYKI