>c7xviA_
LKSTTNEQLMSWLNGGKNADDVFKLLTLDDAAETLLASPQLQAWIKFMKKFNTENPKQQTTLIKTLTSHYGDDGVAKIIEAAKQVPATATIAKRLQTEQTQRWIAYEKSPDVVFKLLKLNNAGDKLFKQPQVVTWAKYVDAFNKAHPEQKTTLFSMLKKYDEQTLVDMLIAAQKVPATEKIAVRVQADLTNAWLSIQKSPNAIFKLLKLDMGGDALLESPLFVAWTKYTDYYNLMYHKETFPVISTLTKNYPNDKLASILALASMNPSTESLASQLQRELLENWYKQGNAPSYVFKRLQLDKTGERLFDSPILDTWRQYVDYFRRRKPKQKVNMLAILKEHYKDDGVLAKMLVEASEVSSTKTMATDLLDAFTLRWMYNRESQWLRVEGTSKDNAIRKMYENYDQL