>c7xpcC_
SSVDDYDFICSGPLISKIGLTPEKVAESIDEWIEYGLRLCRLFQLNQLSLNEAQKIRIYHYYIPVFWCEQEISQHSSKFKEEEEIPPLVIGFSAPQGCGKTTLVFALEYLFKITGRKAATSIDDFYLTAEEQAKLRDSNPGNLLLEFRGNAGSHDLPFSVETTALSKLTKEGVKVKLPRYDKSAYSGRGDRADPSEWPEVEGPLPVILFEGWLGFKPLPPEVVKAVDPQLETINKNEAYYDAWHKYVKSWIVIKIQDPSYVYQWRLQAEIARADGKPGSDEEVKDFVSRYPAYKAYLPTLYSEGPSGSDPKHVLLIDIDEGRNPILGC