>c7xp3A_
IDLPPGFRFHPTDEELITHYLKPKVFNTFFSATAIGEVDLNKIEPWDLPWKAKMGEKEWYFFCVRDRKYPTGLRTNRATEAGYWKATGKDKEIFKGKSLVGMKKTLVFYKGRAPKGVKTNWVMHEYRLEGKYCIENLPQTAKNEWVICRVFQK