>c7xbxR_
HHGVTKCNITCSKMTSKIPVALLIHYQQNQASCCKRAIILETRQHRLFCEQWVKDAMQHLDYIGDIVVFGTVFLSIFYSVIFAIGLVGNLLVVFALTNSKKPKSVTDIYLLNLALSDLLFVATLPFWTHYLINEKGLHNAMCKFTTAFFFIGFFGSIFFLTVISIDRYLAIVLAANSMNNRTVQHGVTISLGVWAAAILVAAPQFMFTKQKENECCGDYPEVLQEIWPVLRNVETNFLGFLLPLLIMSYCYFRIIQTLFSSKNHKKAKAIKLILLVVIVFFLFWTPYNVVIFLETLKLYDFFPSCDMRKDLRLALSVTETVAFSHCCLNPLIYAFAGEKFRRYLYHLY