>c7x45B_
SEMTHLETNIHSLQEHYKVSKSVFVPHLNQLNSKASCTCQALLLERMLNIYEELFQDMKSERKDLDHLMDEVKKLRGNYKEEHKVWKELQEMNSVKVKNGTIRGGALNDFLMVFDRASTEKH