>c7x0pA_
VTGKTDLADTNFDTSYTPKRTSYKIYCTYKNIHAWYDAIKCGIDAAVKELAEKGVTVDYEWYGPAQPDAVDQVNSIETAIGQGWDLIAVDVNQPELTGEAINNAVAKGIPVAVFGTSDVPNCDRAFFVGNTDPYGDGCALAKAVCEKMGGKGQIAILAGTIGALAHEERLRGFKDTIAKYPDIEIVDEQRDNDEVEKAISITESWLQAYPNLGGILCNNMSNPVGACQAVADAGKSGKIVIGGMDHDLRALNALKDGTLYVAQVQNCYDMGYKLIYNAIKTIDGEKVEESTAVGSTSVYAQDADKFINMLY