>c7x0kB_
SVKLTXWIXPNSDTPDQDLLKVVKPFTDANPHITVEPTVVDWSAALTKITAAATSGEAPDITQVGSTWTAAIGAXEGALVELTGKIDTSAFVESTLQSAYIKGTDKXFGXPWFTETRALFYRKDACEKAGVNPETDFATWDKFKDALKKLNGIEVDGKKLAALGXPGKNDWNVVHNFSWWIYGAGGDFVNEEGTQATFSSENALKGIKFYSELAVEGLXDEPSLEKNTSDIESAFGDGAYATAFXGPWVISSYTKNKEENGNDLIDKIGVTXVPEGPAGRYAFXGGSNLVIFNSSKNKDEALELLKFFASKEAQVEYSKVSKXLPVVKAAYEDPYFEDSLXKVFKEQVDKYGKHYASVPGWASAEVIFSEGLSKIWDNVXEVDGAYSYDKTVQIVKDVESQINQILQ