>c7wvtA_
QLTEDQEVVLKQIWTHLFHLWQVPVDGTHIFHLYEKGKIHKALANLDPQTTKKQFWHDIKNETPDATILKFIRARKWNADKTIAMLGHDLYWRKDTINKIINGGERAVYENNETGVIKNLELQKATIQGYDNDMRPVILVRPRLHHSSDQTEQELEKFSLLVIEQSKLFFKENYPASTTILFDLNGFSMSNMDYAPVKFLITCFEAHYPESLGHLLIHKAPWIFNPIWNIIKNWLDPVVASKIVFTKNIDELHKFIQPQYIPRYLGGENDNDLDHYTPPDGSLDVHLKDTETRAMIEKEREELVEQFLTVTAQWIEHQPLNDPAYIQLQEKRVQLSTALCENYSKLDPYIRSRSVYDYNGSLKV