>c7wttq_
RRPEHGGPPELFYDETEARKYVRNSRMIDIQTRMAGRALELLYLPENKPCYLLDIGCGTGLSGSYLSDEGHYWVGLDISPAMLDEAVDREIEGDLLLGDMGQGIPFKPGTFDGCISISAVQWLCNANKKSENPAKRLYCFFASLFSVLVRGSRAVLQLYPENSEQLELITTQATKAGFSGGMVVDYPNSAKAKKFYLCLFSGRAWVLEKKERHRRQGREVRPDTQYTGRKRKPRF