>c7wtsK_
RNKKHQKLKHQKEAEEEELEIPPQYQAGGPGAEYKAKKAKGDVKKKGRPDPYAYIPLN