>c7wrzH_
VQLAQSGSELRKPGASVKVSCDTSGHSFTSNAIHWVRQAPGQGLEWMGWINTDTGTPTYAQGFTGRFVFSLDTSARTAYLQISSLKADDTAVFYCARERDYSDYFFDYWGQGTLVTVSS