>c7wabA_
TTGEAYFEQLLDHHNPEKGTFSQRYWWSTEYWGGPGSPVVLFNPGEVSADGYEGYLTNDTLTGVYAQEIQGAVILIEHRYWGDSSPYEVLNAETLQYLTLDQSILDMTYFAETVKLQFDNSSRSNAQNAPWVMVGGSYSGALTAWTESIAPGTFWAYHATSAPVEAIYDFWQYFYPIQQGMAQNCSKDVSLVAEYVDKIGKNGTAKEQQELKELFGLGAVEHYDDFAAVLPNGPYLWQDNDFVTGYSSFFQFCDAVEGVEAGAAVTPGPEGVGLEKALANYANWFNSTILPNYCASYGYWTDEWSVACFDSYNASSPIFTDTSVGNPVDRQWEWFLCNEPFFWWQDGAPEGTSTIVPRLVSASYWQRQCPLYFPEVNGYTYGSAKGKNSATVNSWTGGWDMTRNTTRLIWTNGQYDPWRDSGVSSTFRPGGPLVSTANEPVQIIPGGFHCSDLYMEDYYANEGVRKVVDNEVKQIKEWVEEYYA