>c7wa9A_
SXAKLSVSVEVPLPPEQAWEYASDLSRYHEWLSIHRAWRSKLPETLEKGTVIESIVEVKGXLNRVRWTLVHYKPPQALTLNGDGRGGVKVKLIGKIKPTDNGATVGFDLHLGGPALFGPIGXVVAAALKSDIQESLNRFKQLYA